ارسال آمار دانشجویان

قابل توجه مدیران محترم خوابگاه ها:

سلام علیکم

با توجه به پیامک های ارسالی در خصوص ارسال لیست دانشجویان ساکن در خوابگاه تعیین شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی برابر جدول تعیین شده ، خواهشمند است نسبت به ارسال موارد خواسته در تاریخ تعیین شده تسریع فرمایند.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات