بازدید

درتاریخ 95/02/06   از خوابگاه دانشجویی زمزم  و مطهره توسط تیم دانشگاه ناظر بازدید به  عمل آمد و مشکلات و موارد مربوط به خوابگاه های مذکور از نزدیک مورد برسی قرار گرفت...


بازدید از خوابگاه های غیر مجاز

 تیم دانشگاه  ناظر همراه با نماینده محترم اداره اماکن امروز مورخه 94/12/18  از دو  محل اسکان شاغلین  بدون مجوز  و خوابگاه ثمانه بازدید به عمل آمد.


بازدید از خوابگاه های غیر مجاز

تیم دانشگاه ناظر روز گذشته مورخه 94/12/16 از دو خوابگاه غیر مجاز دخترانه فارابی و چیستا بازدید به عمل آورد.


بازدید خوابگاه ها

روز گذشته مورخه 12/16/ 94 از خوابگاه دخترانه ایراندخت توسط تیم دانشگاه ناظر بازدید به عمل آمد.


برگزاری چهارمین جلسه خوابگاه های غیر دولتی مشهد

با حضور کار گروه ساماندهی و نظارت بر خوابگاه های دانشجویی ، دبیر شورای ارزیابی و نظارت مشهد و مدیران خوابگاهای ذیل:

 خانم جلالیان – خانم زمانی نژاد- خانم اختراعی طوسی- خانم پور رحیمی- خانم نقویان-خانم مکی- خانم قاسمی- آقای جمشیدی،آقای موسوی- آقای نظافت آقای مرشدلو-آقای قاسمی (خوابگاه پارس نو)- آقای حسینی- آقای واحدی و معاون محترم دانشجویی دانشگاه خیام. 


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات