بازدیداز خوابگاه های پسرانه جدید التأسیس

روز گذشته مورخه 8/25 تیم ناظر بر عملکرد خوابگاه های غیر دولتی از خوابگاه های پسرانه رویال، گلستان و پارس نو بازدید بعمل آورد.در این بازدید فضا های ایجاد شده برای دانشجویان دراین خوابگاه ها مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید ها ضمن صحبت حضوری با دانشجویان مستقر در این خوابگاه ها مشکلات و پیشنهادات دانشجویان در راستای بهبود وضعیت خوابگاه مورد بررسی و در خصوص انجام موارد اصلاحی با مدیران محترم خوابگاه ها تبادل نظر گردید.


صدور مجوز

در چهارمین نشست اعضای شورای نظارت و ارزیابی شهر مشهد، خوابگاه های آیندگان،آیسان،نوید، ایراندخت، کیمیا،خردگرایان مطهر، خیام، مشکات و عرفان موفق یه دریافت مجوز از شورای نظارت و ارزیابی شدند.

بر اساس یکی از بند های مصوب نشست شب گذشته مورخه 8/23، خوابگاه هایی که تا پایان ماه جاری موفق به اخذ مجوز نشوند، غیر مجاز شناخته شده و بر اساس توافق نامه امضاء شده با اداره اماکن  پلمپ خواهند شد.

در این نشست مقرر شد خوابگای غیر مجازی که شرایط دریافت مجوز را با توجه به بند های دستور العمل دارند جهت دریافت مجوز به دانشگاه ناظر فراخوان شوند.

 سایر مصوبات متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


نشست اعضای شورای نظارت وارزیابی

شب گذشته  مورخه 8/23 چهارمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی  شهر مشهد با شرکت  رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در دانشگاه ناظر برگزار شد. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.


بازدید خوابگاه

چهار شنبه شب مورخه 8/8 جناب آقای دکتر نوعی ریاست محترم دانشگاه ناظر بر عملکرد خوابگاه های غیر دولتی از خوابگاه صدف بازدید نموده و ضمن بررسی مسایل و مشکلات موجود،  از نزدیک با دانشجویان گفتگو نمودند. ایشان در یک نشست صمیمی یک ساعته با دانشجویان حاضر در خوابگاه ضمن بررسی مشکلات موجود حیطه دانشجویی، دانشجویان را به رعایت موارد دینی و اخلاقی ترغیب و راه های موفقیت در تحصیل را بر شماری نمودند.ایشان با تبیین مسائل بنیادی اعتقادی،  دایم النشاط بودن را از مصادیق  دین و دینداری توصیف و جمع حاضر را به ارتقاء بیشتر دانش اسلامی و انجام بهینه احکام و اعتقادات دینی تشویق نمودند.

 


تأسیس خوابگاه های جدید

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه ها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس تقا ضاهای مکرر دانشجویان برای ایجاد خوابگاه های جدید در مکان های پیرامونی دانشگاه ها و مؤسسات بزودی در بلوار پیروزی، وکیل آباد و  منطقه مرکزی شهر مشهد دوخوابگاه پسرانه و یک خوابگاه دخترانه احداث خواهد شد.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات