- مصوبات جلسه کارگروه خوابگاه های غیر دولتی شهر مشهد.