- نخستین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های منطقه 9 کشور