- سومین جلسه کمیته ساماندهی خوابگاه ها

- معرفی نماینده فرهنگی

- بازدید از خوابگاه های غیر مجاز

- بازدید

- مطالعات خوابگاه

- لیست خوابگاه های غیر دولتی مجاز