- دومین نشست خوابگاه داران با دانشگاه ناظردر سال تحصیلی 96-95