- نشست دانشگاه ناظر بامدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ورئیس منطقه 4